regulamin


 

Regulamin

XXX OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY SAMOCHODOWEJ

05 kwietnia 2024


 

Turniej organizowany jest dla uczniów branżowej szkoły I stopnia oraz technikum, którzy realizują kształcenie w zawodach branży motoryzacyjnej.

Celem Turnieju jest propagowanie wiedzy motoryzacyjnej, umożliwianie uczniom pogłębiania zainteresowań i poznawania nowych technologii poprzez śledzenie prasy motoryzacyjnej, portali motoryzacyjnych, informacji multimedialnych oraz udział w szkoleniach. Celem Turnieju jest również nawiązywanie współpracy i pozytywnych relacji między uczniami i szkołami branży motoryzacyjnej oraz między szkołami a rynkiem pracy. Dla uczniów i szkół, udział w Turnieju to również możliwość sprawdzenia wiedzy i umiejętności, rozbudzenie ambicji oraz podjęcie motywującej rywalizacji.


 


 

Rozdział I – Organizatorzy i Partner Turnieju.


 

§ 1. Prawa i obowiązki

 1. Organizatorami XXX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej zwanym dalej w skrócie OTWS są:

 • Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej ul. Marynarki Polskiej 59, 80-557 Gdańsk sekretariat@stm.org.pl tel.603 13 13 80, fax 58 761 35 10.

 • Nowoczesny Warsztat” Miesięcznik ul. Armii Krajowej 86 83-110 Tczew tel. 58 777 01 25, fax 58 777 01 25 e-mail: redakcja@warsztat.pl.

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. [MTP] ul. Głogowska 14 60-734 Poznań tel.61 869 20 00 fax: 61 869 2999 e-mail: info@grupamtp.pl.

 • Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. 61-324 Poznań ul. Ustrzycka 1, telefon/fax: +48 (61) 870-59-07 e-mail: mt@mechatronika.pl.

 1. Partnerem XXX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej jest ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte ul. Elbląska 54/64 80-724 Gdańsk, e-mail: sekretariat@zss.edu,gdansk.pl tel: 58 301 20 17 fax: 58 301 37 26 strona internetowa: http://www.zss.edu.gdansk.pl .

 2. Przedstawiciele Organizatorów i Partnera wchodzą w skład Komitetu Głównego OTWS. Komitet Główny spośród swoich członków wyłania Prezydium w składzie:

 1. przewodniczący i wiceprzewodniczący Komitetu Głównego,

 2. koordynator,

 3. sekretarz turnieju,

 4. rzecznik turnieju.

 

 1. Komitet Główny OTWS ma siedzibę w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku.

 2. Komitetem Głównym kieruje przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącym. Obowiązki Komitetu Głównego:

 1. opracowanie regulaminu Turnieju (XXX edycji) i terminarza;

 2. opublikowanie informacji na stronie www.otws.pl;

 3. ustalanie zakresu i podziału zadań;

 4. publikowanie i rozpowszechnianie informacji o Turnieju;

 5. komunikacja z Uczestnikami;

 6. opracowywanie koncepcji merytorycznej OTWS oraz opiniowanie testów do II etapu i zadań do etapu III OTWS;

 7. dbanie o poziom merytoryczny Turnieju i jego organizację zgodnie z postanowieniami regulaminu;

 8. organizacja zawodów drugiego i trzeciego stopnia;

 9. powołanie Jury:

 10. rozpatrywanie zażaleń na pracę Jury.

 1. Sprawy wymagające podjęcia decyzji między posiedzeniami Komitetu Głównego rozpatrywane są przez jego Prezydium.

 2. Komitet Główny ma prawo do:

 1. anulowania wyników poszczególnych etapów lub powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin OTWS) nieprawidłowości;

 2. wykluczenia z udziału w turnieju uczestników łamiących regulamin OTWS;

 3. rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących turnieju i jego uczestników.

 1. Komitet Główny powołuje Jury do oceny uczestników i ustalenia wyników II i III etapu OTWS. W skład Jury wchodzą przedstawiciele Organizatora i Partnerów.


 


 

Rozdział II – Struktura i organizacja turnieju

§ 2. Uczestnicy OTWS

 1. Adresatami OTWS są uczniowie szkół średnich i branżowych szkół I stopnia kształcący się w zawodach branży motoryzacyjnej, zainteresowani tematyką związaną z OTWS.

 2. Uczestnikami OTWS mogą być uczniowie wszystkich roczników szkół średnich i branżowych szkół I stopnia w zawodach branży motoryzacyjnej.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do:

 1. zapoznania się z regulaminem opublikowanym na stronie www.otws.pl i jego przestrzegania;

 2. zapoznania się z terminarzem OTWS;

 3. samodzielnego wykonywania zadań na wszystkich etapach;

 4. uzupełnienia i dostarczenia zgody na udział w OTWS, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 1. Uczestnik może być wykluczony z udziału w Turnieju za:

 1. korzystanie z pomocy osób trzecich lub innego uczestnika w czasie rozwiązywania testu lub zachowanie sugerujące takie działanie;

 2. korzystanie z niedozwolonych pomocy technicznych, urządzeń elektronicznych zakłócających;

 3. zachowanie powodujące zakłócenie rozwiązywania testu innym uczestnikom;

 4. nieprzestrzeganie regulaminu OTWS.


 

§ 3. Struktura turnieju

 1. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej organizowany jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim:

 1. Etap I (szkolny): etap organizowany przez komisje szkolne, powoływane przez Dyrektorów szkół uczestniczących w Turnieju. Efektem jest wyłonienie reprezentantów szkoły do kolejnych etapów.

 2. Etap II (ogólnopolski testowy): uczestnicy rywalizują o najlepszy wynik punktowy indywidualny oraz drużynowy. Test może być zrealizowany w wersji papierowej lub na platformie cyfrowej.

 3. Etap III (finałowy - ogólnopolski praktyczny): pięciu finalistów drugiego etapu w klasyfikacji klas szkół branżowych I stopnia i pięciu finalistów drugiego etapu szkół średnich walczy o najlepszy indywidualny wynik.


 

§ 4. Organizacja etapu I OTWS

 1. Za przygotowanie i przeprowadzenie etapu I odpowiada Komisja Szkolna.

 2. Komisje Szkolne powoływane są corocznie na daną edycję OTWS przez Dyrektorów szkół, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad ich pracami.

 3. Komisja Szkolna: 

 1. ustala sposób wyznaczania uczniów do etapu I OTWS;

 2. ustala pytania do testów etapu I;

 3. przeprowadza test, ustala wyniki i sporządza protokół;

 4. zgłasza uczniów do etapu II OTWS.

 1. Do pomocy w organizowaniu etapu I zobowiązany jest Komitet Główny OTWS, który udziela niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz udostępnia dla chętnych do wykorzystania pytania z lat poprzednich etapu II.

 2. Do etapu II zgłaszani są uczniowie wyłonieni w etapie I. Zgłoszenia dokonuje wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel – opiekun. Zgłoszona przez szkołę drużyna może składać się z maksimum 10 uczniów.

 3. Komitet Główny Turnieju może wyrazić zgodę na zwiększenie ilości uczniów zgłoszonych do Turnieju.

 4. Zgłoszenia wyłonionych uczniów do kolejnego etapu dokonuje opiekun wskazany przez Dyrektora szkoły na stronie www.otws.pl w terminie od 01 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r. Do zgłoszenia dołącza scan zgody, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu


 

§ 5. Organizacja etapu II OTWS

 1. Etap II OTWS odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2024r. na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dokładna godzina rozpoczęcia będzie opublikowana w terminarzu na stronie www.otws.pl.

 2. Przebieg etapu II będzie transmitowany przez http://www.otws.pl/; https://www.facebook.com/otwspl/, www.warsztat.pl, www.otws.sosnowski.pl Wyniki na bieżąco będą prezentowane na www.otws.sosnowski.pl. Uczestnictwo w Turnieju jest związane z wyrażeniem zgody na prezentowanie wizerunku podczas transmisji finału konkursu na http://www.otws.pl/; https://www.facebook.com/otwspl/, www.warsztat.pl i www.otws.sosnowski.pl (załącznik nr 1, w przypadku osób niepełnoletnich zgodę udzielają rodzice)

 3. Etap II polega na rozwiązywaniu testu teoretycznego. Test składa się z pytań zamkniętych i podzielony jest na kategorie - rundy tematyczne.

 4. Lista kategorii – rund tematycznych będzie publikowana na stronie https://www.facebook.com/otwspl/ oraz https://www.otws.pl

 5. Pytania do testów opracowywane są przez nauczycieli z uprawnieniami egzaminatora OKE w zawodach branży motoryzacyjnej oraz przez inżynierów wskazanych przez sponsorów. Weryfikacji zadań dokonuje Komitet Główny OTWS, który może zasięgnąć opinii przedstawicieli uczelni technicznych.

 6. Na stronie http://www.otws.pl/; https://www.facebook.com/otwspl/ publikowane są materiały, filmy instruktażowe, szkolenia, które dedykowane są Uczestnikom szkolenia w celu przygotowania do testów.

 7. Przebieg testu i ustalenie wyników końcowych etapu II OTWS:

 1. przed rozpoczęciem testu uczestnicy zostaną zapoznani ze scenariuszem, sposobem prezentacji pytań i udzielania odpowiedzi; przed testem właściwym udostępniony zostanie test próbny niepunktowany;

 2. test podzielony jest na rundy tematyczne i prowadzony w formie pytanie – odpowiedź;

 3. wyniki testu będą prezentowane podczas Turnieju OTWS po zakończeniu każdej rundy;

 4. sposób obliczenia punktów opiera się na poprawności odpowiedzi:

 • 0 - punktów za błędną odpowiedź,

 • 1 - punkt za odpowiedź poprawną;

 1. w przypadku remisu punktowego decyduje suma czasów poprawnych odpowiedzi;

 1. Punkty uzyskane w etapie II OTWS przez uczniów poszczególnych szkół stanowią podstawę do klasyfikacji drużynowej. Na punkty zdobyte przez drużynę szkolną składa się suma punktów uzyskanych w etapie II przez trzech najwyżej notowanych Uczestników z danej szkoły (identyfikującej się tym samym loginem na otws.pl).


 

§ 5. Organizacja etapu III OTWS

 1. Do etapu III OTWS zostanie zakwalifikowanych łącznie dziesięciu Uczestników z najwyższymi notami punktowymi uzyskanymi w etapie II z podziałem na:

 • pięciu uczniów szkół branżowych I stopnia;

 • pięciu uczniów szkół średnich.

 1. Etap III OTWS (finałowy) odbędzie się 05 kwietnia 2024 r. na terenie MTP w Poznaniu (stoisko „WZORCOWA SZKOŁA”).

 2. Przebieg i ustalenie wyników etapu III i wyników końcowych OTWS:

 1. finaliści wykonują zadania praktyczne na 10 stanowiskach;

 2. maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w finale (etap III) jest równa maksymalnej liczbie punktów możliwej do zdobycia w etapie II, punkty rozdzielane są proporcjonalnie na zadania;

 3. suma punktów dodawana jest do punktów uzyskanych w etapie II;

 4. wynik końcowy jest wynikiem indywidualnym Uczestnika finału.


 

§ 6. Przepisy szczegółowe i tryb odwoławczy

 1. Uczestnik ma prawo do zgłaszania do Jury pisemnych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem wskazującym naruszenie postanowień regulaminu turnieju najpóźniej w ciągu 30 minut od ukończenia etapu II. Zastrzeżenia pisemne dotyczące etapu III należy składać w ciągu 3 dni od jego ukończenia.

 2. Odwołanie od decyzji Jury składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie niezwłocznym po uzyskaniu wiedzy o błędzie Jury lecz nie później niż 3 dni od zakończenia OTWS, drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@stm.org.pl. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.

 3. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania.

 4. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub
  przez wyznaczoną osobę zarządza wyjaśnienie wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu. Sprawdzeniu podlegają: dokumentacja tworzona na użytek Turnieju, zebranie wyjaśnień od członków Jury, ustalenia przez zapoznanie się z zapisem cyfrowym przebiegu turnieju.

 5. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego
  wskazuje sposób realizacji odwołania oraz wydaje dyspozycje dotyczące powiadomienia zainteresowanych konsekwencjami odwołania.

 6. O oddaleniu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego powiadamia wnoszącego odwołanie.


 


 

§ 7. Dokumentowanie przebiegu zawodów II etapu i III etapu.

 1. Za rejestrację szkół i organizację zgłoszeń uczestników odpowiedzialny jest „Nowoczesny Warsztat” Miesięcznik ul. Armii Krajowej 86 83-110 Tczew tel. 58 777 01 25, fax 58 777 01 25, który jest administratorem ich danych osobowych.

 2. Rejestracja szkół i zgłoszenie Uczestników odbywa się na stronie www.otws.pl.

 3. Lista zgłoszonych uczestników, wyniki poszczególnych etapów przechowywane są przez administratora przez okres 3 miesięcy.

 4. Lista laureatów i ranking szkół prezentowany jest na stronie www.otws.pl bez ograniczenia czasowego.

 5. Imiona i nazwiska (z wyjątkiem laureatów), adresy e-mail i numery telefonów uczestników usunięte zostaną przez administratora po 3 miesiącach od zakończenia OTWS.

 6. Zapisy multimedialne, które nie będą umieszczone na stronie www.otws.pl, https://www.facebook.com/otwspl/ zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia turnieju.


 

Rozdział III – Nagrody i uprawnienia

§ 8. Nagrody i uprawnienia.

 1. W klasyfikacji wyników uczestników Turnieju stosuje się następujące terminy:

 1. finalista OTWS to uczestnik zawodów III etapu – część praktyczna,

 2. laureaci OTWS to 6 najlepszych spośród finalistów, (3 laureatów szkół branżowych I stopnia i 3 laureatów techników)

 3. uczestnicy OTWS to wszyscy zawodnicy turnieju, który rozwiązywali testy drugiego etapu.

 1. Uczestnikom II etapu Turnieju przysługuje dyplom uczestnika OTWS.

 2. Dla Laureatów Turnieju przewidziane się nagrody rzeczowe za:

 1. zajęcie I miejsc;

 2. zajęcie II miejsc;

 3. zajęcie III miejsc.

 1. Dla Finalistów Turnieju przewidziane są upominki za zajęcie miejsc IV-V.

 2. Przewidziane są nagrody rzeczowe dla nauczycieli prowadzących/opiekunów uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w OTWS.

 3. Nagrody rzeczowe przekazywane są przez sponsorów, pozyskanych są przez Organizatorów OTWS.


 

Rozdział IV – Postanowienia końcowe


 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Komitet Główny zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.

 2. Organizatorzy i Partner nie ponoszą kosztów uczestnictwa zgłoszonych Uczestników do OTWS.

 3. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny.


 

Załączniki:

Załącznik nr 1: zgoda na udział w XXX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej


 

Gdańsk, 02.02.2024r.

Organizatorzy: Partner:

6


 

ZAŁĄCZNIKI

ZGODA NA UDZIAŁ w XXX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej typ: doc, data dodania: 29.02.2024, Rozmiar: 24 kb