regulamin

XXV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY SAMOCHODOWEJ
EDYCJA 2019

 Turniej dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, szkół zasadniczych i szkół średnich zawodowych  obejmujący problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej

 

Preambuła

Przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Idea działalności gospodarczej opartej na wiedzy o procesach gospodarczych i społecznych, mobilności geograficznej i zawodowej, nowych technik i technologii. Wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. (Dziennik Ustaw Nr 13 poz. 125 z póź. zmianami).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw Nr 83 poz. 562 z póź. zmianami).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. RP Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r. Poz. 1580)

Finansowanie Środki własne: darowizny rzeczowe w formie nagród od sponsorów, praca własna nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu – wolontariat, lokale, środki adiowizualne, oprogramowanie do gromadzenia danych i prezentowania wyników.

Cele turnieju Propagowanie wiedzy samochodowej. Poszerzenie wiedzy ucznia poprzez śledzenie prasy motoryzacyjnej, nowych pozycji książkowych z tego zakresu, informacji multimedialnych. Rozbudzanie ambicji bycia najlepszym. Pobudzanie talentu majsterkowicza. Lepsze przygotowanie pod względem merytorycznym do podjęcia studiów technicznych. Doskonalenie do wykonywania zawodu. Nawiązywanie pozytywnych relacji między szkołami i uczniami. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i promowanie szkoły w tym środowisku. Samodzielne rozwiązywanie trudnych zadań teoretycznych. Umiejętność stosowania wiedzy do rozwiązywania praktycznych zadań turniejowych.

Rozdział I – Turniej i jego organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

1.1. Organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej zwanym dalej w skrócie OTWS jest ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte ul. Elbląska 54/64 80-724 Gdańsk e-mail: sekretariat@zss.gda.pl tel. 58 301 20 17 fax 58 301 37 26 strona internetowa: http://www.zss.gda.pl zwany dalej w skrócie ZSS w Gdańsku

Organizatora wspierają partnerzy:

• Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej ul. Marynarki Polskiej 59

80-557 Gdańsk sekretariat@stm.org.pl tel.603 13 13 80, fax 58 761 35 10.

• „Nowoczesny Warsztat” Miesięcznik ul. Armii Krajowej 86 83-110 Tczew tel. 58 777 01 25, fax 58 777 01 25 e-mail: redakcja@warsztat.pl.

Politechnika Poznańska – Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań tel. 061 665 2357 e-mail: office_dwmtf@put.poznan.pl.

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. ul. Głogowska 14 60-734 Poznań tel.61 869 20 00 fax: 61 869 2999 e-mail: info@mtp.pl.

Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. 61-324 Poznań ul. Ustrzycka 1, telefon/fax: +48 (61) 870-59-07 e-mail: mt@mechatronika.pl.

1.2. Zadania Organizatora:

a) przygotowanie zadań na poszczególne etapy olimpiady,

b) realizacja olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej,

c) zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, komunikacja z uczestnikami, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, rezerwacja pomieszczeń – sal, wsparcie w rezerwacji noclegów i wyżywienia uczestników, organizacja finału i uroczystego zakończenia),

d) wsparcie komitetu głównego w organizacji turnieju,

e) kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów,

f) działania promocyjne upowszechniające turniej przez ogłoszenia w miesięczniku Nowoczesny Warsztat, na stronach internetowych szkoły i Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej.

1.3. Organizator ma prawo do:

a) anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin turnieju) nieprawidłowości,

b) wykluczenia z udziału w turnieju uczestników łamiących regulamin turnieju (decyzja podejmowana wspólnie z komitetem głównym),

c) prowadzenia współpracy z komitetem głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin,

d) reprezentowania turnieju na zewnątrz,

e) rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących turnieju i jego uczestników,

f) nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami).

§ 2. Struktura organizacyjna turnieju.

2.1. Struktura organizacyjna. OTWS ma zasięg ogólnokrajowy i jest trójstopnioowa:

a) stopień pierwszy –  turnieje szkolne, wyłanianie reprezentantów szkoły,

b) stopień drugi regionalny testowy, uczestnicy rywalizują o najlepszy wynik punktowy indywidualny oraz drużynowy,

c) stopień trzeci praktyczny, minimum dziesięciu finalistów drugiego stopnia walczy o najlepszy indywidualny wynik.

2.2. Rada Programowa:

a) Prezes STM,

b) Dyrektor Nowoczesnego Warsztatu,

c) Dyrektor organizacyjny MTP,

d) Dyrektor ZSS w Gdańsku,

e) Pracownik wyższej uczelni technicznej.

2.3. Komitet Główny:

a) przewodniczący Komitetu Głównego i wiceprzewodniczący

b) koordynator,

c) sekretarz turnieju,

d) rada naukowa,

e) rzecznik turnieju.

2.4. Zadania Rady Programowej:

a) ustala Program Turnieju i jego temat wiodący,

b) odpowiada za poziom merytoryczny Turnieju i jego organizację,

c) powołuje Jury do oceny uczestników i ustalenia wyników II i III stopnia.

2.5. Komitet Główny OTWS ma siedzibę w ZSS Gdańsk.

2.6. Komitet Główny powoływany jest przez organizatora i partnerów partycypujących w sponsorowaniu turnieju.

2.7. Komitetem Głównym turnieju kieruje przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącym. Obowiązki Komitetu Głównego:

a) kierowanie organizacją OTWS,

b) publikowanie i rozprowadzanie informacji o Turnieju,

c) powołanie Komisji Organizacyjnej Turnieju,

d) ustalenie terminarza Turnieju,

e) organizacja zawodów regionalnych i centralnych,

f) opracowanie pytań do II i III stopnia turnieju,

g) ustalanie zakresu i podziału zadań,

h) rozpatrywanie zażaleń na pracę Jury,

i) kierowanie odwołania na decyzję dotyczącą zażalenia do organizatora OTWS

j) przyjmowanie zgłoszeń szkół do udziału w Turnieju,

k) gromadzenie prac konkursowych II i III stopnia i przechowywania przez okres 2 lat.

2.8. Sprawy wymagające podjęcia decyzji między posiedzeniami Komitetu Głównego rozpatrywane są przez jego Prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący, koordynator oraz sekretarz turnieju:

a) Komitet Główny zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów,

b) ma możliwość wykluczenia uczestników w przypadku łamania postanowień regulaminu.

2.9 Przy Komitecie Głównym działa Rada Naukowa, powoływana przez Komitet, której zadaniem jest opracowywanie koncepcji merytorycznej kolejnych edycji OTWS oraz opiniowania testów (pytań) na zawody II i III stopnia.

2.10 W skład Rady Naukowej wchodzą: pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej Wydziału Maszyn Roboczych, pracownicy biur projektowych partnerów organizatora OTWS, nauczyciele egzaminatorzy OKE zawodów: technik pojazdów samochodowych (M.18 i M.12), mechanik pojazdów samochodowych (M.18), elektromechanik pojazdów samochodowych (M.12) i blacharz samochodowy (M.24).

2.11 Komitet Główny przed rozpoczęciem każdej kolejnej edycji OTWS  dostarcza uczestnikom Informacje o OTWS publikowaną na stronie internetowej ZSS w Gdańsku www.zss.gda.pl zakładka turniej wiedzy samochodowej, zawierający m. in.: informacje o przebiegu, regulamin, załączniki oraz wytyczne związane z jego organizacją.

2.12  Komisja szkolna powołana jest przez dyrektora szkoły, który może wyznaczyć odpowiedzialnego nauczyciela wraz z określeniem obowiązków:

a) ustalenie sposobu wyznaczania uczniów do turnieju szkolnego,

b) tworzeniu testów,

c) pisanie testów w ramach turnieju szkolnego,

d) zgłoszenie uczniów do drugiego stopnia OTWS do trzech uczniów technikum (M.18 i M.12) i trzech uczniów branżowej szkoły I stopnia lub szkoły zasadniczej,
Organizator może wyrazić zgodę na zwiększenie ilości zgłoszonych do Turnieju.

.Rozdział II – Organizacja turnieju

§ 3. Uczestnicy turnieju

3.1. Adresatami turnieju są uczniowie szkół średnich i branżowych szkół I stopnia kształcących w zawodach o kierunkach techniki motoryzacyjnej zainteresowani tematyką związaną z OTWS.

3.2. Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie roczników kończących klasy trzecie dla ZSZ, SZ i czwarte dla technikum lub odpowiednio młodsi z klas pierwszych do trzecich.

3.3. By wziąć udział w turnieju Uczestnik powinien zapoznać się z informatorem OTWS opublikowanym na stronie internetowej ZSS w Gdańsku www.zss.gda.pl zakładka turniej wiedzy samochodowej lub bezpośredni link www.otws.pl.

3.4. Zawody I stopnia organizuje i przeprowadza Komisja Szkolna.

3.5. Komisje Szkolne powoływane są corocznie na daną edycję OTWS przez dyrektorów szkół, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad ich pracami. Komisje ustalają po trzech zwycięzców branżowej szkoły I stopnia i technikum.

3.6. Do pomocy w organizowaniu zawodów I stopnia zobowiązany jest Komitet Główny, który udziela także niezbędnych informacji i wyjaśnień.

3.7. Opiekunowie zakwalifikowanych do drugiego stopnia uczniów zgłoszą do OTWS drużyny dwu lub trzyosobowe rejestrując na stronie http://www.otws.pl/dla-szkol/logowanie/ w terminie 1 do 30 marca każdego roku.

3.8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień wynikających z regulaminu i terminarza:

a) przybycia w czasie przewidzianym na przeprowadzenie zawodów II i III stopnia, postępowanie zgodnie z poleceniami Jury i przedstawiciela Komitetu Głównego,

b) Informowanie Komitetu Głównego o zmianach wynikłych z przyczyn niezależnych od organizatora,

c) Informowanie o zastrzeżeniach dotyczących przebiegu pisania testu czy wykonywania części praktycznej.

3.9. Uczestnik ma prawo do składania odwołania od decyzji Jury.

§ 4. Organizacja zawodów.

4.1. Zawody turnieju mają charakter indywidualny.

4.2. Zawody są organizowane przez Komitet Główny OTWS.

4.3. Zawody są trójstopniowe:

a) I stopień – szkolny,

b) II stopień regionalny – testowy,

c)  III stopień finałowy – zadań praktycznych.

4.4. Zawody I stopnia szkolnego, zadania Komisji Szkolnej:

a) sporządzenie protokołu zawodów I stopnia i wyłonienie trzyosobowej reprezentacji średniej szkoły technicznej i trzyosobowej reprezentacji zasadniczej szkoły zawodowej,

b) zgłoszenie reprezentacji szkoły do Komitetu Głównego na formularzu w zakładce Logowanie Szkół i zakładce Rejestracja Szkół na stronie www.otws.pl w terminie od 01.02 do 17.03.2019r.

4.5. Zawody regionalne II stopnia i centralne III stopnia praktyczne odbywają się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w czasie imprez motoryzacyjnych TTM i Motor Show.

4.6. Zawody II stopnia regionalne – test, Rada Naukowa Komitetu Głównego dokona weryfikacji projektów pytań utworzonych z uwzględnieniem obowiązujących od 01.09.2012 podstaw programowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 977) oraz rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad: 

a) w terminie do 14.02. utworzy zestawy pytań testowych,

b) test pisany jest w salach MTP,

c) przed zajęciem miejsc odbywa się sprawdzenie tożsamości Uczestników,

d) każdy Uczestnik zajmuje miejsce przy stoliku według wcześniej przydzielonych numerów,

e) przydział numerów losowany komputerowo.

4.7. Ustalenie wyników końcowych po II stopniu turnieju:

a) rozpoczęcie rozwiązywania testu ogłasza przewodniczący Jury,

b) czas rozwiązywania wynosi maksymalnie 60 minut,

c) sposób zapisania odpowiedzi w karcie odpowiedzi zawarty jest w instrukcji pisania testu wydanej w dniu przybycia na turniej do 30 min. przed rozpoczęciem pisania testu,

d) obliczenie punktów za test przedstawione jest w instrukcji pisania testu,

e) kartę odpowiedzi Uczestnik oddaje przy wyjściu z sali,

f) wyniki testu po sprawdzeniu przez Jury wprowadzane są bez zwłoki do systemu i na bieżąco wyświetlane na tablicy informacyjnej OTWS.

4.8. do III stopnia kwalifikuje się dziesięciu Uczestników z najwyższymi notami punktowymi po II stopniu regionalnym, pięciu uczniów szkół branżowych i pięciu uczniów szkół średnich,
każdą szkołę w III stopniu może reprezentować jeden, dwóch lub trzech uczniów.

4.9. Zawody III stopnia praktyczne, Rada Naukowa Komitetu Głównego jak w § 4 pkt. 4.5 utworzy zadania praktyczne po 10 zadań dla kwalifikacji M.12, M.18, M.24.

4.10.  Przebieg i ustalenie wyników III stopnia turnieju:

a) część praktyczna odbywa się w terminie ustalonym przez Komitet Główny po II stopniu regionalnym i może odbyć się w tym samym dniu co II stopień,

b) finaliści II stopnia regionalnego rozwiązują 5 zadań po 10 minut każde, zadania punktowane w skali 1 do 5,

c) suma punktów dodawana jest do punktów uzyskanych w II stopniu - regionalnym,

d) wynik końcowy jest wynikiem indywidualnym Uczestnika finału.

4.11. Zdobywcy pierwszych miejsc w swoich kategoriach otrzymują tytuł „Junior Mechanik Roku”

4.12. Zawody drużynowe w turnieju nie są rozgrywane. Punkty uzyskane w II stopniu regionalnym stanowią podstawę do klasyfikacji szkół z najwyższą punktacją.

4.13. Punktacja szkoły Turnieju składa się z punktów trzech najwyżej notowanych Uczestników ze szkoły (w zespole szkół trzech z sześciu Uczestników).

4.14. Szkoła z najwyższą punktacją otrzymuje tytuł „Motoryzacyjna Szkoła Roku”

§ 5. Przepisy szczegółowe

5.1. Udział osób niepełnosprawnych – organizator OTWS dokonał wszelkich starań, aby osoby niepełnosprawne nie zostały wykluczone z udziału w turnieju przez:

a) organizowanie zawodów centralnych na terenie MTP,

b) uzyskanie zgody na organizację turnieju w pawilonie z windami i podjazdami,

c) sala turniejowa bez stopni,

d) podjazd samochodem pod wejścia do budynku,

e) możliwość noclegu w bursie szkolnej o przystosowaniu dla osób niepełnosprawnych.

5.2. Gdy uczestnik turnieju nie stawi się na zawody traci możliwość pisaniu testu.

5.3. Dyskwalifikacja wykluczająca uczestnika z dalszego udziału w zawodach:

a) korzystanie z pomocy innego uczestnika w czasie pisania testu,

b) korzystanie z niedozwolonych pomocy technicznych smartfony i inne urządzenia elektroniczne,

c) zachowanie powodujące zakłócenie pisania testu innym uczestnikom,

a)  niebezpieczne działanie podczas wykonywania zadania w części praktycznej.

5.4. Odebranie uprawnień może nastąpić na podstawie ustalenia przez Jury podmiany karty odpowiedzi.

§ 6. Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnik, który uważa, że wynik jaki uzyskał w czasie zawodów nie
odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu ma prawo złożenia odwołania
.

6.2. Odwołanie od decyzji Jury składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie niezwłocznym po uzyskaniu wiedzy o błędzie Jury drogą elektroniczną e-mail:sekretariat@zss.gda.pl .

6.3. Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres
Komitetu Głównego Turnieju lub osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym. Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe
.

6.4. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania.

6.5. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem poleconym na wskazany adres.

6.6. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub
przez wyznaczoną osobę zarządza wyjaśnienie wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu. Sprawdzeniu podlegają karty odpowiedzi, zebranie wyjaśnień od członków Jury, ustalenia przez zapoznanie się z zapisem cyfrowym przebiegu turnieju.

6.7. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego
wskazuje sposób realizacji odwołania oraz wydaje dyspozycje dotyczące powiadomienia zainteresowanych konsekwencjami odwołania.

6.8. O oddaleniu skargi przewodniczący powiadamia wnoszącego odwołanie.

6.9. Przewodniczący Komitetu Głównego o postanowieniu w sprawach odwołania informuje przedstawicieli Rady Programowej.

§ 7. Rejestracja przebiegu zawodów regionalnych II stopnia i centralnych III stopnia.

7.1. Zawody II stopnia nie podlegają rejestracji w sposób ciągły, rejestracja dotyczy zajęcia miejsc przed rozpoczęciem pisania testu wykonana przez członka Jury wyznaczonego przez przewodniczącego Jury.

7.2. Zawody III stopnia części praktycznej rejestrowane są przez zapisy na kartach odpowiedzi z zapisami członków Jury.

7.3. Dokumentacja rejestrująca przebieg turnieju jest przechowywana w siedzibie organizatora turnieju ZSS w Gdańsku przez 2 lata.

7.4. Dostęp do dokumentacji posiada przewodniczący Komitetu Głównego i wyznaczone przez przewodniczącego osoby realizujące organizację OTWS.

7.5. Organizator powierza funkcję niezależnego obserwatora Rzecznikowi Turnieju, który na protokole/karcie odpowiedzi potwierdzi prawidłowość przeprowadzenia zawodów i – w sytuacji gdy nie zgadza się z oceną komisji wprowadzi ewentualne uwagi dotyczące oceny uczestnika.

Rozdział III – Nagrody i uprawnienia

§ 8. Nagrody i uprawnienia.

8.1. W klasyfikacji wyników uczestników turnieju stosuje się następujące terminy:

a) finalista to uczestnik zawodów III stopnia – część praktyczna,

b) laureaci to 5 % najlepszych spośród uczestników II stopnia – testu regionalnego

c) uczestnik II stopnia, zawodnik turnieju, który w testach nie uzyskał wyniku co najmniej 50%

8.2. Potwierdzeniem uzyskania statusu laureata jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm).

8.3. Uczestnikom II stopnia turnieju przysługuje dyplom uczestnika OTWS.

8.4. Dla Laureatów turnieju przewiduje się nagrody Organizator przewiduje szereg nagród rzeczowych.

8.5. Finalistom turnieju przysługują następujące nagrody:

a) nagroda za zajęcie I miejsca

b) nagroda za zajęcie II miejsca

c) nagroda za zajęcie III miejsca

8.6 Organizator przewiduje nagrody dla opiekunów zwycięskich grup uczniowskich.

Rozdział IV – Postanowienia końcowe

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.

Organizator
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej
Tel. 504613088