regulamin

REGULAMIN

08.04.2022

XXVIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY SAMOCHODOWEJ EDYCJA POZNAŃ 2022

Turniej dla uczniów branżowej szkoły I stopnia, szkół zasadniczych i szkół średnich zawodowych  obejmujący problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej

Preambuła

Przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Idea działalności gospodarczej opartej na wiedzy o procesach gospodarczych i społecznych, mobilności geograficznej i zawodowej, nowych technik i technologii. Spełnienie oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad. (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1036).

Finansowanie: środki własne: darowizny rzeczowe w formie nagród od sponsorów, praca własna nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu – wolontariat, lokale, środki audiowizualne, oprogramowanie do gromadzenia danych i prezentowania wyników.

Cele turnieju: propagowanie wiedzy samochodowej; poszerzenie wiedzy ucznia poprzez śledzenie prasy motoryzacyjnej, nowych pozycji książkowych z tego zakresu, portali motoryzacyjnych, informacji multimedialnych; rozbudzanie ambicji bycia najlepszym; pobudzanie talentu majsterkowicza oraz twórczego myślenia; lepsze przygotowanie pod względem merytorycznym do podjęcia studiów technicznych; doskonalenie umiejętności wykonywania zawodu; nawiązywanie pozytywnych relacji między szkołami i uczniami; nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym i promowanie szkoły w tym środowisku; samodzielne rozwiązywanie trudnych zadań teoretycznych; umiejętność stosowania wiedzy do rozwiązywania praktycznych zadań.

Rozdział I – Turniej i jego organizator

1. Prawa i obowiązki Organizatora

 

 1. Organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej zwanym dalej
  w skrócie OTWS jest ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte ul. Elbląska 54/64 80-724 Gdańsk
  e-mail: sekretariat@zss.gda.pl tel. 58 301 20 17 fax 58 301 37 26 strona internetowa: http://www.zss.gda.pl zwany dalej w skrócie ZSS w Gdańsku.

Organizatora wspierają partnerzy:

· Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej ul. Marynarki Polskiej 59
80-557 Gdańsk sekretariat@stm.org.pl, tel. 603 13 13 80, fax 58 761 35 10.

· Nowoczesny Warsztat” Miesięcznik ul. Armii Krajowej 86 83-110 Tczew,
tel. 58 777 01 25, fax 58 777 01 2,5 e-mail:
redakcja@warsztat.pl.

· Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. [MTP]  ul. Głogowska 14 60-734 Poznań, tel.61 869 20 00, fax: 61 869 2999, e-mail: info@mtp.pl.
· Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. 61-324 Poznań ul. Ustrzycka 1, telefon/fax: +48 (61) 870-59-07, e-mail: mt@mechatronika.pl.

1.1.Zadania Organizatora i partnerów:

 1. przygotowanie zadań na poszczególne etapy turnieju;
 2. realizacja turnieju zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i dokumentacji programowej;
 3. zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych oraz testów, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie odpowiednich środków do realizacji turnieju, komunikacja z uczestnikami, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, organizacja finału);
 4. wsparcie komitetu głównego w organizacji turnieju;
 5. kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów;
 6. działania promocyjne upowszechniające turniej.

1.2.Organizator ma prawo do:

 1. anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin turnieju) nieprawidłowości;
 2. wykluczenia z udziału w turnieju uczestników łamiących regulamin turnieju (decyzja podejmowana wspólnie z komitetem głównym);
 3. prowadzenia współpracy z komitetem głównym na zasadach wyznaczonych przez regulamin;
 4. reprezentowania turnieju na zewnątrz;
 5. rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących turnieju i jego uczestników;
 6. nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami).

2. Struktura organizacyjna turnieju

2.1.Struktura organizacyjna OTWS ma zasięg ogólnokrajowy i jest trójstopniowa:

 1. etap pierwszy – turnieje szkolne, wyłanianie reprezentantów szkoły. Etap organizowany przez komisje szkolne Szkół uczestniczących w Turnieju;
 2. etap drugi ogólnopolski testowy -  test,  platforma cyfrowa –   uczestnicy rywalizują o najlepszy wynik punktowy indywidualny oraz drużynowy lub wersja testu papierowego;
 3. etap trzeci praktyczny, pięciu finalistów drugiego etapu w klasyfikacji klas szkół branżowych I stopnia i pięciu finalistów drugiego etapu szkół średnich walczy o najlepszy indywidualny wynik.

2.2 Rada Programowa:

 1. Prezes STM,
 2. Dyrektor Nowoczesnego Warsztatu,
 3. Dyrektor organizacyjny MTP,
 4. Dyrektor ZSS w Gdańsku,
 5. Pracownik wyższej uczelni technicznej.

2.3 Komitet Główny:

 1. przewodniczący i wiceprzewodniczący Komitetu Głównego
 2. koordynator,
 3. sekretarz turnieju,
 4. rada naukowa,
 5. rzecznik turnieju.

2.4 Jury składa się z przedstawiciela:

 1. Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku
 2. Stowarzyszenia Techniki Motoryzacyjnej
 3. Międzynarodowych Targów Poznańskich
 4. Nowoczesnego Warsztatu

2.5.Zadania Rady Programowej:

a) ustala Program Turnieju i jego temat wiodący,
b) odpowiada za poziom merytoryczny Turnieju i jego organizację,
c) powołuje Jury do oceny uczestników i ustalenia wyników II i III etapu.

2.6.Komitet Główny OTWS ma siedzibę w ZSS Gdańsk.

2.7.Komitet Główny powoływany jest przez organizatora i partnerów partycypujących  w sponsorowaniu turnieju.

2.8.Komitetem Głównym turnieju kieruje przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącym.

2.9.Obowiązki Komitetu Głównego:

 1. kierowanie organizacją OTWS;
 2. publikowanie i rozprowadzanie informacji o Turnieju;
 3. powołanie Komisji Organizacyjnej Turnieju;
 4. ustalenie terminarza Turnieju;
 5. organizacja zawodów regionalnych i centralnych;
 6. opracowanie pytań do II i III etapu turnieju;
 7. ustalanie zakresu i podziału zadań;
 8. rozpatrywanie zażaleń na pracę Jury;
 9. kierowanie odwołania na decyzję dotyczącą zażalenia do organizatora OTWS;
 10. przyjmowanie zgłoszeń szkół do udziału w Turnieju;
 11. gromadzenie wyników etapu II i III  i przechowywanie przez okres minimum 3 miesięcy.
 12.  

2.10 Sprawy wymagające podjęcia decyzji między posiedzeniami Komitetu Głównego rozpatrywane są przez jego Prezydium, w skład którego wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący, koordynator oraz sekretarz turnieju:

 1. Komitet Główny zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów;
 2. Komitet Główny ma możliwość wykluczenia uczestników w przypadku łamania postanowień regulaminu.
 3.  

2.11 Przy Komitecie Głównym działa Rada Naukowa, powoływana przez Komitet, której  zadaniem jest opracowywanie koncepcji merytorycznej kolejnych edycji OTWS oraz opiniowania testów (pytań) na zawody II i III etapu.

2.12 W skład Rady Naukowej wchodzą: przedstawiciel uczelni technicznej  z stopniem naukowym Doktor nauk technicznych lub wyższym, inżynierowie partnerów organizatora OTWS, nauczyciele egzaminatorzy OKE dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży motoryzacyjnej:

 1. blacharz samochodowy MOT.01; 
 2. elektromechanik pojazdów samochodowych MOT.02;
 3. lakiernik samochodowy MOT.03;
 4. mechanik motocyklowy MOT.04;
 5. mechanik pojazdów samochodowych MOT.05;
 6. technik pojazdów samochodowych MOT.05/MOT.02;

oraz dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży transportu drogowego:

 1. kierowca mechanik TDR.01;
 2. technik transportu drogowego TDR.02.
 3.  

2.13 Komitet Główny przed rozpoczęciem każdej kolejnej edycji OTWS dostarcza uczestnikom Informacje o OTWS publikowaną na stronie www.otws.pl zawierający m. in.: informator o turnieju, regulamin, załączniki oraz wytyczne związane z jego organizacją.

2.14 Komisja szkolna powołana jest przez dyrektora szkoły, uczestniczącej w OTWS, który może wyznaczyć odpowiedzialnych nauczycieli wraz z określeniem obowiązków:

 1. ustalenie sposobu wyznaczania uczniów do turnieju szkolnego;
  ustalenie kategorii pytań do testów I etapu;
 2. tworzeniu testów I etapu;
 3. pisemne lub elektronicznie rozwiązywanie testów (platformy szkolne) w ramach turnieju szkolnego;
 4. zgłoszenie uczniów do drugiego etapu OTWS: drużyna powinna się składać z maksimum 10 uczniów w kwalifikacjach zawodowych realizowanych w szkole.
 5. rozpatrywanie odwołań złożonych w etapie szkolnym.
   

Organizator może wyrazić zgodę na zwiększenie ilości uczniów zgłoszonych do Turnieju.

Rozdział II – Organizacja turnieju

Uczestnicy turnieju

3.1. Adresatami turnieju są uczniowie szkół średnich i branżowych szkół I stopnia kształcących w zawodach o kierunkach techniki motoryzacyjnej zainteresowanych tematyką związaną OTWS.

3.2. Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie wszystkich roczników szkół średnich i branżowych szkół I stopnia kształcących w zawodach o kierunkach techniki motoryzacyjnej.

3.3. By wziąć udział w turnieju Uczestnik powinien zapoznać się z informatorem OTWS opublikowanym na stronie internetowej www.otws.pl.

3.4. Zawody I etapu organizuje, przeprowadza i jest za nie odpowiedzialna Komisja Szkolna.

3.5. Komisje Szkolne powoływane są corocznie na daną edycję OTWS przez dyrektorów szkół, którzy sprawują bezpośredni nadzór nad ich pracami.

3.6. Do pomocy w organizowaniu zawodów I etapu zobowiązany jest Komitet Główny, który udziela także niezbędnych informacji i wyjaśnień oraz udostępnia dla chętnych pytania z lat poprzednich etapu II. Komitet główny we współpracy z Sponsorami udostępni materiały audiowizualne z szkoleniami z wybranych tematów.

3.7. Opiekunowie zakwalifikowanych do drugiego etapu uczniów zgłoszą do OTWS drużyny maksymalnie dziesięcioosobowe na stronie www.otws.pl w terminie od 01-31 marca 2022 włącznie.

3.8. Uczestnicy:

3.9. Uczestnik ma prawo zgłaszania do Jury pisemnych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem wskazującym naruszenie postanowień regulaminu turnieju najpóźniej w ciągu 30 minut od ukończenia etapu II.  Zastrzeżenia pisemne dotyczące etapu III należy składać w ciągu 3 dni od jego ukończenia.

4. Organizacja zawodów

4.1.  Zawody turnieju mają charakter indywidualny.

4.2. Zawody są trójstopniowe:

 1. I etap – eliminacje szkolne;
 2. II etap ogólnopolski – testowy;
 3. III etap finałowy – zadania praktyczne.

4.3. Zawody I etapu szkolnego, zadania Komisji Szkolnej:

 1. sporządzenie protokołu zawodów I etapu i wyłonienie reprezentacji dla kwalifikacji średniej szkoły technicznej, kwalifikacji branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej (razem  10 osób);
 2. zgłoszenie reprezentacji szkoły do Komitetu Głównego na stronie http://www.otws.pl w terminie od 01.03.2022 do 31.03.2022r.

4.4. Zawody II etapu odbywają się w dniu 08 kwietnia 2022 – od godziny 10.00.
Zawody III etapu praktyczne odbywają się w dniu  08 kwietnia 2022 – od godziny 13.00  Zawody II i III etapu odbywają się stacjonarnie na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich i transmitowane przez http://www.otws.pl/; https://www.facebook.com/otwspl/, www.warsztat.pl  i www.mtp.pl    

4.5. Zawody II etapu – test, Rada Naukowa Komitetu Głównego dokona weryfikacji projektów utworzonych pytań w terminie do 31.03. utworzy zestawy pytań testowych.

4.6. Ustalenie wyników końcowych po II stopniu turnieju:

 1. przed rozpoczęciem testu zostanie przedstawiony scenariusz konkursu, sposób prezentacji pytań, procedura udzielania odpowiedzi oraz udostępniony zostanie test próbny niepunktowany;
 2. test podzielony jest na rundy tematyczne i prowadzony w formacie pytanie – odpowiedź;
 3. po zakończeniu każdej rundy prezentowane są wyniki najlepszych jej uczestników;
 4. sposób obliczenia punktów opiera się na poprawności odpowiedzi (0 punktów za błędną odpowiedź, 1-punkt za odpowiedź poprawną), a w przypadku remisu punktowego decyduje suma czasów poprawnych odpowiedzi;
 5. wyniki testu będą  podawane podczas turnieju OTWS po zakończeniu każdej rundy;
 6. test obejmuje kategorie wiedzy i umiejętności wyodrębnione w pytaniach, uczestnicy będą klasyfikowani w punktacji obejmującej poszczególne kategorie - rundy. Lista kategorii zostanie opublikowana najpóźniej w dniu 07 kwietnia na https://www.facebook.com/otwspl/ oraz https://www.otws.pl.​​​​​​​

4.7. Do III etapu kwalifikuje się dziesięciu Uczestników z najwyższymi notami punktowymi po II stopniu, pięciu uczniów szkół branżowych I stopnia i pięciu uczniów szkół średnich.

4.8. Zawody III etapu praktyczne, odbędą się na terenie MTP w Poznaniu w hali 3 na terenie stoiska „WZORCOWA SZKOŁA”.

4.9. Przebieg i ustalenie wyników III etapu turnieju:

 1. część praktyczna (etap III) rozpoczyna się na 08 kwietnia 2022 o godzinie 13.00;
 2. finaliści wykonują zadania praktyczne na 10 stanowiskach;
 3. maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w finale (etap III) jest równa maksymalnej liczbie punktów możliwej do zdobycia w etapie II, punkty rozdzielane są proporcjonalnie na zadania;
 4. suma punktów dodawana jest do punktów uzyskanych w II stopniu;
 5. wynik końcowy jest wynikiem indywidualnym Uczestnika finału.

4.10. Zdobywcy pierwszych miejsc w swoich kategoriach otrzymują tytuł „Junior Mechanik Roku”.

4.11. Punkty uzyskane w II stopniu stanowią podstawę do klasyfikacji szkół z najwyższą punktacją.

4.12. Punktacja szkoły Turnieju składa się z sumy punktów pięciu najwyżej notowanych Uczestników z danej szkoły (identyfikującej się tym samym loginem na otws.pl). Sumowane są punkty z II etapu.

4.13. Szkoła z najwyższą punktacją otrzymuje tytuł „Motoryzacyjna Szkoła Roku”.

5. Przepisy szczegółowe

5.1. Udział osób niepełnosprawnych – organizator OTWS dokonał wszelkich starań, aby osoby niepełnosprawne nie zostały wykluczone z udziału w turnieju.

5.2. Dyskwalifikacja wykluczająca uczestnika z dalszego udziału w zawodach za:

 1. korzystanie z pomocy osób trzecich lub innego uczestnika w czasie rozwiązywania testu lub zachowanie sugerujące takie działanie;
 2. korzystanie z niedozwolonych pomocy technicznych, urządzeń elektronicznych i zakłócających;
 3. zachowanie powodujące zakłócenie rozwiązywania testu innym uczestnikom.

5.4. Dyskwalifikacja nastąpi na podstawie ustalenia przez Jury zastąpienia uczestnika przez nieuprawnioną (podstawioną) osobę.

6. Tryb odwoławczy

6.1. Uczestnik, który uważa, że wynik jaki uzyskał w czasie zawodów nie odzwierciedla poziomu jego odpowiedzi lub zawody były prowadzone z naruszeniem regulaminu ma prawo złożenia odwołania.

6.2. Odwołanie od decyzji Jury składa się do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie niezwłocznym po uzyskaniu wiedzy o błędzie Jury drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@stm.org.pl. (patrz pkt. 3.9). Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane kontaktowe.

6.3. Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania.

6.4. Po wpłynięciu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę zarządza wyjaśnienie wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu. Sprawdzeniu podlegają: dokumentacja tworzona na użytek Turnieju, zebranie wyjaśnień od członków Jury, ustalenia przez zapoznanie się z zapisem cyfrowym przebiegu turnieju.

6.5. Po ustaleniu zasadności odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji odwołania oraz wydaje dyspozycje dotyczące powiadomienia zainteresowanych konsekwencjami odwołania.

6.6. O oddaleniu odwołania  Przewodniczący Komitetu Głównego powiadamia wnoszącego odwołanie.

7. Dokumentowanie przebiegu zawodów II etapu i III etapu

7.1. Lista zgłoszonych uczestników, wyniki poszczególnych etapów przechowywane są przez organizatora przez okres 3 miesięcy.

7.2. Lista laureatów i ranking szkół prezentowany jest na stronie www.otws.pl bez ograniczenia czasowego.

7.3. Imiona i nazwiska (z wyjątkiem laureatów), adresy e-mail i numery telefonów uczestników usunięte zostaną po 3 miesiącach od zakończenia turnieju.

7.4. Zapisy multimedialne, które nie będą umieszczone na stronie www.otws.pl, https://www.facebook.com/otwspl/  zostaną usunięte po 3 miesiącach od zakończenia turnieju.

Rozdział III – Nagrody i uprawnienia

8. Nagrody i uprawnienia

8.1. W klasyfikacji wyników uczestników turnieju stosuje się następujące terminy:

 1. finalista to uczestnik zawodów III etapu – część praktyczna;
 2. laureaci to 6 najlepszych spośród finalistów (3 laureatów szkół branżowych I stopnia i 3 laureatów techników);
 3. uczestnicy to wszyscy zawodnicy turnieju, który rozwiązywali testy.

8.2. Potwierdzeniem uzyskania statusu laureata jest zaświadczenie Organizatora Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej,

8.3. Uczestnikom II etapu turnieju przysługuje dyplom uczestnika OTWS.

8.4. Dla Laureatów turnieju przewiduje się nagrody, Organizator przewiduje szereg nagród rzeczowych.

8.5. Finalistom turnieju przysługują następujące nagrody:

a) nagrody za zajęcie I miejsc

b) nagrody za zajęcie II miejsc

c) nagrody za zajęcie III miejsc

d) upominki za zajęcie miejsc IV-V

8.6 Organizator przewiduje nagrody dla nauczycieli prowadzących uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w turnieju. 

Rozdział IV – Postanowienia końcowe

9. Postanowienia końcowe

9.1. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu z Organizatorem.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez  zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej www.otws.pl.

9.3. Postanowienia regulaminu obowiązują organizatorów i uczestników eliminacji wszystkich etapów Turnieju.

9.4. Przystąpienie do Turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, przez prawnych opiekunów

9.5. Uczestnika lub pełnoletniego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku uczestnika Turnieju, których przetwarzanie związane jest z organizacją Turnieju oraz publikowaniem wyników na stronach internetowych.

9.6. Uczestnik Turnieju ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w tym wizerunku jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Turnieju.

Organizator
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej