Zintegrowany System Kwalifikacji na targach Motor Show

Zintegrowany System Kwalifikacji na targach Motor Show

Już niedługo rozpoczynają się w Poznaniu największe targi motoryzacyjne w Europie Środkowej MOTOR SHOW (28-31 marca 2019). Będzie to doskonała okazja, by zobaczyć najnowsze modele samochodów i motocykli, poznać nowoczesne technologie w nich zastosowane oraz prześledzić proponowane napędy alternatywne. Przez te kilka dni w jednym miejscu zbiorą się ludzie tworzący świat motoryzacji: pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, handlem czy usługami, przedstawiciele organizacji branżowych, a także użytkownicy i wielbiciele różnego typu pojazdów silnikowych, wśród których ważną grupę stanowią nauczyciele i młodzież zdobywająca kwalifikacje do pracy w sektorze motoryzacji. Zwłaszcza dla tych ostatnich to czas, kiedy mogą połączyć swoją pasję z początkiem drogi zawodowej. Pierwszym krokiem może być zapoznanie się ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.

Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)? To zbiór różnych kwalifikacji, rozumianych jako optymalnie sprawdzona wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które są opisane i uporządkowane w jednym miejscu. Zasady funkcjonowania ZSK określone zostały w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z 22 grudnia 2015 r., która weszła w życie 15 stycznia 2016 r. Ustawa stanowi reakcję na zmiany obserwowane w gospodarce i na rynku pracy (m.in. zwraca uwagę na to, że teraz liczą się kwalifikacje a nie posiadany zawód). Pokazuje potrzebę istnienia systemu opartego na opisanych kwalifikacjach oraz przejrzystym sposobie ich weryfikacji, co ułatwia podnoszenie własnych kwalifikacji (również tych nabytych podczas samodzielnej nauki czy doświadczenia zawodowego) oraz umożliwia ich porównanie na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Dzięki temu dana kwalifikacja jest tak samo rozumiana przez pracodawcę i pracownika, a fakt jej obecności w ZSK wskazuje, że eksperci branżowi ocenili ją jako potrzebną na rynku pracy i adekwatną do zadań wykonywanych przez osobę z kwalifikacją [www.kwalifikacje.edu.pl].

Jednym z kluczowych elementów ZSK jest Polska Rama Kwalifikacji, która – podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) – opisuje strukturę ośmiu poziomów kwalifikacji, obrazującą stopniowy przyrost trudności i złożoności wykonywanych zadań. 

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) ma dwa poziomy charakterystyk:

  1.  charakterystyki uniwersalne (pierwszego stopnia), które dotyczą wszystkich rodzajów kwalifikacji,
  2. charakterystyki drugiego stopnia, które są typowe dla kształcenia ogólnego, szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. 


rys. Schemat Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Grupa charakterystyk zawodowych drugiego stopnia może być rozwijana poprzez Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK). Uszczegółowienie PRK pozwala uwzględnić specyfikę danej branży oraz pomaga w zidentyfikowaniu i uzupełnieniu luk kompetencyjnych w niej występujących. SRK są zatem opisem poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze. Na początku 2019 r. powstała rama dla sektora motoryzacji, której publikacja jest właśnie przygotowywana. Sektor motoryzacji zdefiniowano jako:

„Ogół działań związanych z produkcją, sprzedażą  i eksploatacją pojazdów służących do przewozu osób, mienia oraz pełniących różne specjalistyczne funkcje”.

Powyższa krótka definicja została ujęta też szerzej:

„Motoryzacja jest rodzajem działalności produkcyjnej i usługowej o charakterze materialnym i niematerialnym, bezpośrednio związanej z procesami produkcji, sprzedaży, eksploatacji i pozostałych usług świadczonych w obszarze pojazdów samochodowych, autobusów, motocykli, naczep i przyczep oraz innych środków transportu z uwzględnieniem różnych napędów”.

W dalszej części tej definicji podano m.in. etapy cyklu życia pojazdu samochodowego, które zostały uznane za główne procesy i stały się wyznacznikami w Sektorowej Ramie Kwalifikacji dla Motoryzacji: projektowanie, produkowanie, sprzedawanie, eksploatowanie, renowację oraz demontaż i recycling pojazdu. Na podstawie wyznaczników sektorowych stworzono opisy charakterystyk poszczególnych poziomów SRK.

SRK Moto została stworzona we współpracy z przedstawicielami pracodawców, organizacji branżowych, instytucji edukacyjnych i naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, firm szkoleniowych i in., którzy długo dyskutowali, by osiągnąć konsensus. Wszystko po to, aby rama odpowiadała potrzebom wszystkich osób zainteresowanych sektorem motoryzacji, jednym z największych sektorów przemysłowych w Polsce. Ma to olbrzymie znaczenie, ponieważ ułatwia zdobywanie, gromadzenie i weryfikację kwalifikacji i kompetencji obecnych na rynku w Polsce i całej Europie. Jest to przydatne zarówno młodym ludziom, którzy dopiero zdobywają wykształcenie, jak i ich nauczycielom, a także wszystkim poszukującym pracy w motoryzacji oraz pracodawcom rozglądającym się za nowymi pracownikami. SRK Moto może być pomocna do diagnozy kompetencji, wyznaczania ścieżek dalszego kształcenia oraz planowania kariery zawodowej. Sprzyja też temu, co jest charakterystyczne dla współczesnego świata – mobilności pracowników. Umożliwia ona pracodawcom jasne określenie kogo i na jakim poziomie kwalifikacji szukają, a pracownikom ocenę swojej wiedzy na podstawie tego samego systemu kwalifikacji, znosząc wpływ miejsca zdobywania wiedzy i umiejętności na późniejszą pracę zawodową.

Wydarzenia takie jak Targi Motor Show są okazją, by poznać klimat sektora motoryzacyjnego i zastanowić się nad możliwością pracy w tej branży. To również dobry moment na poszerzenie swojej wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Sektorowych Ram Kwalifikacji, ponieważ podczas Targów Motor Show będą obecni przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych odpowiedzialni za wdrażanie systemu, którzy opowiedzą więcej o korzyściach z ZSK oraz odpowiedzą na wszelkie pytania z nim związane. Odbędzie się to m.in. podczas Debaty z uczniami, nauczycielami i przedstawicielami branży motoryzacyjnej zaplanowanej w piątek 29 marca 2019 r.

dr inż. Katarzyna Lidia Kuklińska, Instytut Badań Edukacyjnych